გამოჩნდა თუ არა შესაძლებლობა ავტომობილის ფანჯარების თანაფარდობა საქართველოში?

საკანონმდებლო ასპექტები, თანაფარდობის დაშვების პროცენტი თითოეულ სახელმძღვანელოსთვის, ხტელები და თანაფარდობის პროცედურა განსაზღვრულ ტრანსპორტის კატეგორიებისთვის.

მანქანის ფანჯრების შეღებვა დიდი ხანია საავტომობილო დიზაინისა და ფუნქციონირების განუყოფელი ნაწილია. ამ გამოგონების ისტორია იწყება 1966 წელს, როდესაც პირველად გამოიყენეს საავტომობილო ფანჯრებისთვის შეფერილობის ფილმები. მიუხედავად იმისა, რომ იმ დღეებში ფილმის ხარისხი სასურველს ტოვებდა და მისი ფუნქციები ბევრად ჩამოუვარდებოდა მის თანამედროვე კოლეგებს, მანქანის ენთუზიასტებმა მაშინვე დააფასეს შეფერილობის სარგებელი.


მაშინაც აშკარა იყო, რომ დაბურული ფანჯრები მგზავრობას უფრო კომფორტულს ხდის, იცავს ინტერიერს გადახურებისგან და მზის რადიაციისგან. ქართველი ავტომოყვარულებისთვის შეფერილობის საკითხი აქტუალურია ცხელი კლიმატის და მზიანი დღეების სიმრავლის გამო.


რატომ არის მნიშვნელოვანი ფანჯრის შეფერილობის სამართლებრივი ასპექტების ცოდნა?


ფანჯრების შეფერვის სამართლებრივი ასპექტების ცოდნა საკვანძოა მანქანის ყველა მფლობელისთვის.


 • პირველ რიგში, ეს დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ჯარიმები და ჯარიმები, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად დააზიანოს თქვენი ბიუჯეტი.
 • მეორეც, შეფერილობის სტანდარტებთან შესაბამისობა ხელს უწყობს საგზაო უსაფრთხოებას, რადგან გადაჭარბებულმა ჩაბნელებამ შეიძლება გააუარესოს ხილვადობა და გაზარდოს ავარიების რისკი.
 • და ბოლოს, წესების დაცვა აჩვენებს თქვენს პასუხისმგებლობას და პატივისცემას გზის სხვა მომხმარებლების მიმართ.

ამ სტატიაში დეტალურად განვიხილავთ საქართველოში ფანჯრების ლეგალურ შეფერილობას, განვიხილავთ სინათლის გადაცემის მისაღები დონეებს და განვმარტავთ, თუ რა ჯარიმები და სანქციები შეიძლება მოელოდეს მათ, ვინც კანონს არღვევს. იყავით ინფორმირებული იურიდიული ასპექტების შესახებ და იმოძრავეთ კომფორტულად და თავდაჯერებულად!

საქართველოს კანონმდებლობა მანქანის შუშის შეფერილობის შესახებ

საქართველოში მანქანის შუშის შეფერილობა რეგულირდება მკაცრი კანონმდებლობით, რომელიც მიზნად ისახავს გზის ყველა მომხმარებლისთვის საგზაო უსაფრთხოებისა და კომფორტის უზრუნველყოფას. ამ სტანდარტების ცოდნა და მათი შესაბამისობა უაღრესად მნიშვნელოვანია თითოეული მანქანის მფლობელისთვის, რათა თავიდან აიცილოს ჯარიმები და სხვა უსიამოვნო შედეგები.


 • საქარე მინის შეფერილობა საქართველოში

შინაგან საქმეთა მინისტრის ახალი ბრძანებით, 2024 წლის 27 მარტიდან საქართველოში ნებადართულია დაბურული საქარე მინით ავტომობილის მართვა. ამ შემთხვევაში საქარე მინის შეფერილობის პროცენტი არ უნდა აღემატებოდეს 30-ს, ხოლო საქარე მინის შეფერილობა უნდა მოხდეს ექსკლუზიურად მწარმოებლის მიერ. ეს ნიშნავს, რომ საქარე მინის ნებისმიერი დამატებითი შეფერილობა, რომელიც დამონტაჟებულია მანქანის წარმოების შემდეგ, დაუშვებელია.


 • წინა გვერდითი მინების შეღებვა საქართველოში

ასევე მკაცრად რეგულირდება წინა მხარის ფანჯრების შეფერილობა. ამ სათვალეების სინათლის გადაცემის დონე უნდა იყოს მინიმუმ 40%, რაც შეესაბამება არაუმეტეს 60% შეფერილობას. ეს მოთხოვნა მძღოლებს საშუალებას აძლევს ისარგებლონ შეფერილობის უპირატესობებით უსაფრთხოებისა და ხილვადობის შეწირვის გარეშე.


 • უკანა შუშის და გვერდითი შუშების შეღებვა საქართველოში
უკანა შუშის და მძღოლის მხარის მინების შეფერილობა შეიძლება უფრო მუქი იყოს. ამ სათვალეებისთვის დასაშვები შეფერილობის დონე არ უნდა აღემატებოდეს 75%-ს, რაც უზრუნველყოფს დამატებით დაცვას მზის სინათლისა და თბოიზოლაციისგან, მძღოლისა და მგზავრების ხილვადობაზე გავლენის გარეშე.

ძირითადი რეგულაციები, რომლებიც არეგულირებს შუშის შეფერილობის პროცენტს, მოიცავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულებებს და ავტომობილების ტექნიკურ მდგომარეობას. ეს აქტები ითვალისწინებს შუშის სავალდებულო შესაბამისობას სინათლის გადაცემის დადგენილ სტანდარტებთან და ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ამ მოთხოვნების დარღვევისთვის.


დეტალური ინფორმაციისთვის ფანჯრების შეფერილობის მარეგულირებელი სამართლებრივი რეგულაციების შესახებ, გირჩევთ, მიმართოთ შემდეგ წყაროებს:


 • საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დადგენილებები სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური რეგულირების შესახებ
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

ეს დოკუმენტები შეიცავს სრულ ინფორმაციას შეფერილობის მისაღები დონისა და მათი დარღვევისთვის სანქციების შესახებ.

სინათლის გამტარიანობის გაზომვა: რა არის და როგორ იზომება

შუშის სინათლის გადაცემის გაზომვა მნიშვნელოვანი პროცესია, რომელიც გვეხმარება იმის დადგენაში, შეესაბამება თუ არა დამონტაჟებული შეფერილობა იურიდიულ სტანდარტებს.

სინათლის გადაცემა იზომება სპეციალური მოწყობილობის - ლუქს მეტრის გამოყენებით. ეს მოწყობილობა აღრიცხავს მინაში გამავალი სინათლის რაოდენობას და საშუალებას გაძლევთ ზუსტად განსაზღვროთ სინათლის გადაცემის პროცენტი.

სინათლის გამტარიანობის გაზომვის პროცედურა საკმაოდ მარტივია. ლუქს მეტრი დამონტაჟებულია შუშის ერთ მხარეს და მოწყობილობა განსაზღვრავს მინაში გამავალი სინათლის რაოდენობას. მიღებული მონაცემები შედარებულია მისაღებ სტანდარტებთან, რათა დარწმუნდეს, რომ ელფერი შეესაბამება იურიდიულ მოთხოვნებს.

წესების დარღვევისთვის ჯარიმები და სანქციები

საქართველოში მანქანის შუშის შეფერილობის წესების დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ჯარიმები და სხვა ჯარიმები. ჯარიმების ტიპებისა და ზომის, ასევე დამატებითი სანქციების გააზრება დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ უსიამოვნო სიტუაციები და უზრუნველყოთ ყველა კანონიერი მოთხოვნის დაცვა.


შეფერილობის სტანდარტების დარღვევისთვის ჯარიმების სახეები და ოდენობები


საქართველოში ფანჯრების შეფერილობის წესების დარღვევისთვის სხვადასხვა სახის ჯარიმებია დარღვევის სიდიდის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ წინა შუშების შეფერილობა გადააჭარბებს დასაშვებ 60%-ს, მძღოლი შეიძლება დაჯარიმდეს 200 ლარამდე. ანალოგიური ჯარიმა გათვალისწინებულია საქარე მინის შეფერვის დასაშვები დონის გადამეტებისთვის, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 30%-ს. ეს ზომები მიზნად ისახავს საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, რადგან წინა შუშებისა და საქარე მინების გადაჭარბებულმა შეფერილობამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეაფერხოს ხილვადობა.


უკანა შუშის და გვერდითი შუშების შეფერილობა მძღოლის უკან მგზავრის მხარეს შეიძლება ნაკლებად მძიმე იყოს, მაგრამ არსებობს შეზღუდვები. ამ ადგილებში მინის შეფერილობის პროცენტი არ უნდა აღემატებოდეს 75%-ს. ამ წესის დარღვევამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს დაჯარიმება 150 ლარამდე. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს ჯარიმები შეიძლება განსხვავდებოდეს კონკრეტული გარემოებების და განმეორებითი დარღვევების მიხედვით.


დამატებითი სანქციები


ფანჯრების შეფერილობის სტანდარტების დარღვევისთვის, ჯარიმების გარდა, შესაძლოა დაწესდეს დამატებითი სანქციები. ზოგიერთ შემთხვევაში, თუ დარღვევა ჩაითვლება არსებითად, შესაძლებელია ავტომობილის დროებით დაყადაღება. ეს შეიძლება მოხდეს, მაგალითად, თუ წინა შუშის ან საქარე მინის შეფერილობა მნიშვნელოვნად აღემატება დასაშვებ სტანდარტებს და საფრთხეს უქმნის საგზაო უსაფრთხოებას.


გარდა ამისა, სატრანსპორტო საშუალების გამოყენების მართვის მოწმობა შეიძლება დროებით შეუჩერდეს დარღვევის გამოსწორებამდე. ეს ნიშნავს, რომ მფლობელს მოუწევს ელფერის კანონიერ მოთხოვნებთან დაახლოება და ხელახლა ტესტირება, სანამ მანქანის ხელახლა გამოყენების უფლებას მისცემენ საჯარო გზებზე.

გამონაკლისები და განსაკუთრებული შემთხვევები

ზოგიერთ შემთხვევაში, საქართველოში მანქანის შუშის შეფერილობის წესები შეიძლება არ მოქმედებდეს. არსებობს მთელი რიგი გამონაკლისები, რომლებიც საშუალებას აძლევს გარკვეულ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებს გამოიყენონ უფრო მუქი ელფერი, ვიდრე ეს ნებადართულია ჩვეულებრივ მანქანებზე. ამ გამონაკლისებისა და უარის თქმის პროცესის გააზრება დაეხმარება ავტომობილების მფლობელებს ჯარიმებისგან თავის არიდებაში და შეფერილობის სათანადო გამოყენებაში.


მანქანები, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ გამონაკლისი


მანქანების ზოგიერთ კატეგორიას შეიძლება ჰქონდეს გამონაკლისი ფანჯრების შეღებვის ზოგადი წესებისგან. ასეთი მანქანები მოიცავს:


 1. სპეციალური მანქანები არის მანქანები, რომლებსაც იყენებენ სასწრაფო დახმარების, პოლიციისა და სხვა სასწრაფო დახმარების სამსახურები. ამ მანქანებს შეიძლება ჰქონდეთ მუქი შეფერილობა აღჭურვილობისა და პერსონალის დასაცავად.
 2. დიპლომატიური მანქანები დიპლომატიური მისიებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების კუთვნილი მანქანებია. ამ მანქანებს შეიძლება ჰქონდეთ სპეციალური მოთხოვნები ფანჯრის შეფერილობის უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის უზრუნველსაყოფად.
 3. სამედიცინო ჩვენების მქონე მანქანები არის მანქანები, რომელთა მფლობელებს აქვთ სამედიცინო მიზეზი დაბურული შუშის გამოყენებისთვის. ეს შეიძლება საჭირო გახდეს მზის სხივებისგან ან ჯანმრთელობის სხვა ფაქტორებისგან დასაცავად.

სტანდარტებიდან გადახვევის ნებართვის მიღების პროცედურა


შუშის შეფერილობის სტანდარტული სტანდარტებიდან გადახვევის ნებართვის მისაღებად, თქვენ უნდა გაიაროთ გარკვეული პროცედურა. აქ არის ძირითადი ნაბიჯები, რომლებიც უნდა დაიცვას:


 1. დოკუმენტების მომზადება - ნებართვის მისაღებად საჭიროა შეაგროვოთ დოკუმენტების პაკეტი, მათ შორის მანქანის სპეციალური სტატუსის დადასტურება (მაგალითად, დიპლომატიური) ან სამედიცინო სერთიფიკატები, რომლებიც ადასტურებენ დაბურული შუშების გამოყენების აუცილებლობას.
 2. განაცხადის წარდგენა - დოკუმენტები წარედგინება შესაბამის სამთავრობო უწყებას, რომელიც პასუხისმგებელია დაბურული მინის გამოყენების ნებართვის გაცემაზე. საქართველოში ეს შეიძლება იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ან სხვა უფლებამოსილი ორგანიზაცია.
 3. სატრანსპორტო საშუალების ინსპექტირება - ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება საჭირო გახდეს ავტომობილის შემოწმება, რათა დარწმუნდეთ, რომ იგი აკმაყოფილებს მითითებულ მოთხოვნებს. ეს შეიძლება მოიცავდეს ტექნიკურ შემოწმებას და დადასტურებას, რომ ელფერი სწორად იყო დაინსტალირებული.
 4. ნებართვის მიღება - ყველა დოკუმენტის შემოწმებისა და დამტკიცების შემდეგ, მანქანის მფლობელი იღებს ოფიციალურ ნებართვას დაბურული შუშების გამოყენების შესახებ, რომელიც თან უნდა იქონიოს მანქანის მართვისას.

ნებართვის გაცემის პროცესს შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს, ამიტომ რეკომენდებულია ადრეული დაწყება, რათა თავიდან აიცილოთ შესაძლო შეფერხებები და ჯარიმები არასანქცირებული შეფერილობის გამოყენებისთვის.


ფანჯრების შეფერილობის წესებისა და ნებართვის გაცემის პროცესის გამონაკლისი მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც მოითხოვს ავტომობილის ექსპლუატაციის განსაკუთრებულ პირობებს. ყველა საჭირო ნაბიჯისა და მოთხოვნის დაცვა საშუალებას მოგცემთ ლეგალურად გამოიყენოთ დაბურული მინები და თავიდან აიცილოთ პრობლემები გზებზე.

ტექნიკური და იურიდიული კონსულტაცია

მანქანის შუშის შეფერილობის არჩევა და დაყენება მოითხოვს არა მხოლოდ სამართლებრივი რეგულაციების ცოდნას, არამედ ტექნიკურ დეტალებსაც, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს თქვენს უსაფრთხოებასა და კომფორტზე. მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, სად შეგიძლიათ მიმართოთ რჩევებს შეფერილობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე რა როლს ასრულებენ ავტოექსპერტები და იურისტები შეფერილობის ლეგალიზაციის პროცესში. სად

წავიდეთ რჩევისთვის შეფერილობის საკითხებზე

თუ თქვენ გეგმავთ შეფერილობის დაყენებას თქვენს მანქანაზე, პირველი ნაბიჯი არის პროფესიონალთან კონსულტაცია. აქ მოცემულია რამდენიმე ადგილი, სადაც შეგიძლიათ მიმართოთ დახმარებისთვის:

 1. დეტალური სტუდიები - სპეციალიზებული ცენტრები, როგორიცაა ჩვენი სტუდია, გთავაზობთ სრულყოფილ შეფერილობის სამონტაჟო მომსახურებას. აქ ისინი დაგეხმარებიან სწორი ტიპის ფირის შერჩევაში, რომელიც აკმაყოფილებს იურიდიულ მოთხოვნებს და პროფესიონალურად დააინსტალიროთ თქვენს მანქანაზე.
 2. მანქანის სერვისები და სახელოსნოები - ბევრი მანქანის სერვისი უზრუნველყოფს ფანჯრების შეფერილობის მომსახურებას. სპეციალიზებულ სახელოსნოებთან დაკავშირება გარანტიას იძლევა, რომ სამუშაო შესრულდება ეფექტურად და კანონის შესაბამისად.
 3. ინტერნეტ რესურსები და ფორუმები - ინტერნეტში შეგიძლიათ იპოვოთ მრავალი რესურსი, სადაც განიხილება შეფერილობის საკითხები. მანქანის ექსპერტების ფორუმები და ვებსაიტები შეიძლება სასარგებლო იყოს მანქანის სხვა მფლობელებისგან გამოხმაურებისა და რჩევების მისაღებად.

შედეგები და რეკომენდაციები

მანქანის შუშების შეღებვის წესების ცოდნა და დაცვა გადამწყვეტია თითოეული მანქანის მფლობელისთვის. ამ სტატიაში განვიხილეთ საქართველოში მინის შეფერილობის შესახებ კანონმდებლობის ძირითადი ასპექტები, ასევე სტანდარტებიდან გადახრის ნებართვის მიღების პროცედურები და მათი დარღვევისთვის შესაძლო ჯარიმები.

ძირითადი მომენტები:

წინა ფანჯრების შეფერილობა: წინა გვერდითი მინების შეფერვის დასაშვები დონე არ უნდა აღემატებოდეს 60%-ს, რაც შეესაბამება სინათლის გადაცემას მინიმუმ 40%.
საქარე მინის შეფერილობა: ნებადართულია საქარე მინის შეფერილობა 30%-მდე, იმ პირობით, რომ შეფერილობა შესრულებულია მწარმოებლის მიერ.
უკანა შუშის შეფერილობა: მძღოლის უკან განლაგებული უკანა შუშის და გვერდითი მინების შეფერილობის პროცენტი არ უნდა აღემატებოდეს 75%-ს.
ჯარიმები და სანქციები: დადგენილი სტანდარტების დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს 200 ლარამდე ჯარიმა წინა შუშაზე და 150 ლარამდე უკანა შუშაზე, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ავტომობილის დროებით ჩამორთმევა.

მნიშვნელოვანია კანონის დაცვა

მანქანის შუშის შეფერილობის სტანდარტების დაცვა არა მხოლოდ ხელს უშლის ფინანსურ ჯარიმებს, არამედ უზრუნველყოფს გზებზე უსაფრთხოებას. წინა შუშებისა და საქარე მინების გადაჭარბებულმა შეფერვამ შეიძლება შეამციროს ხილვადობა და გაზარდოს უბედური შემთხვევების რისკი. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ელფერი აკმაყოფილებდეს იურიდიულ მოთხოვნებს.

მაღალი ხარისხის და ლეგალური შეფერილობის მისაღებად რეკომენდირებულია დაუკავშირდეთ პროფესიონალებს, რომლებსაც შეუძლიათ ტექნიკური და იურიდიული კონსულტაციების გაცემა. ავტო ექსპერტები დაგეხმარებათ აირჩიოთ ფანჯრის შეფერილობის სწორი პროცენტი და განახორციელოთ სინათლის გადაცემის საჭირო გაზომვები, ხოლო იურისტები დახმარებას გაუწევენ დოკუმენტების მომზადებაში და სტანდარტებიდან გადახრის ნებართვების მოპოვებაში.

შეფერილობის წესების ცოდნა და დაცვა არა მხოლოდ თქვენი პასუხისმგებლობის გამოვლინებაა, არამედ წვლილი გზებზე მთლიან უსაფრთხოებაში. დაუკავშირდით ჩვენს დეტალურ სტუდიას პროფესიონალური დახმარებისთვის და დარწმუნდით, რომ თქვენი მანქანა აკმაყოფილებს ყველა საკანონმდებლო მოთხოვნას, რაც უზრუნველყოფს კომფორტს და უსაფრთხოებას გზაზე.


შეუკვეთეთ ავტო მინის შეფერილობის სერვისები პროფესიონალებისგან

ჩვენი დეტალური სტუდია ხარისხობრივად მოაგვარებს თქვენს პრობლემას

რატომ ავირჩიოთ ჩვენი კომპანია?
აუცილებლად კმაყოფილი დარჩებით
 • 1
  მომსახურების მაღალი ხარისხი
  ჩვენ ამას ვაკეთებთ საკუთარი თავისთვის. შედეგი გაამართლებს თქვენს მოლოდინს.
 • 2
  მაღალი ხარისხის მომსახურება
  ჩვენ გვყავს კმაყოფილი მომხმარებლები, თავაზიანი და ყურადღებიანი პერსონალი.
 • 3
  საუკეთესო მანქანის ქიმიკატები
  მხოლოდ ძვირადღირებული, მაღალი ხარისხის და უსაფრთხო გერმანული ავტო ქიმიკატები.
კონტაქტები
დაჯავშნეთ ვიზიტი
თბილისი, ქ. ანა პოლიტკოვსკაია 51 (საბურთალო)
+995 550 000 199

ორშ-მ.: 10.00 – 21.00
დაჯავშნეთ ვიზიტი
თბილისი, ქ. ანა პოლიტკოვსკაია 51 (საბურთალო)
+995 550 000 199

ორშ-მ.: 10.00 – 21.00